مخفف CAGR

CAGR

CAGR مخفف عبارت است نرخ رشد ترکیبی سالیانه.

نرخ متوسط ​​سالانه رشد درآمد بین دو سال معین، با فرض اینکه رشد با نرخ ترکیبی نمایی صورت می‌گیرد.

منبع: گارتنر