مخفف CASS

کاس

CASS مخفف عبارت سیستم پشتیبانی از دقت برنامه نویسی.

سیستمی که توسط سرویس پستی ایالات متحده (USPS) برای ارزیابی دقت نرم افزاری که آدرس های خیابان را تصحیح و مطابقت می دهد، استفاده می کند.