مخفف CCE

CCA

CCE مخفف عبارت است تجربه مشتری مکالمه.

خدمات مشتری مکالمه و تجربه مشتری روش هایی برای کمک به مشتریانی است که به جای حل یک سری مسائل، بر ایجاد یک رابطه بلندمدت تمرکز می کنند.

منبع: کوستومر