مخفف CCPA

CCPA

CCPA مخفف عبارت است قانون حفظ حریم خصوصی مصرف کننده کالیفرنیا.

یک قانون ایالتی با هدف افزایش حقوق حریم خصوصی و حمایت از مصرف کننده برای ساکنان کالیفرنیا، ایالات متحده.