مخفف CDP

CDP

CDP مخفف عبارت است بستر داده مشتری.

پایگاه داده مرکزی، پایدار و یکپارچه مشتری که برای سایر سیستم ها قابل دسترسی است. داده ها از چندین منبع استخراج می شوند، پاک می شوند و برای ایجاد یک نمایه مشتری واحد (همچنین به عنوان نمای 360 درجه شناخته می شود) ترکیب می شوند. سپس این داده ها می توانند برای اهداف اتوماسیون بازاریابی یا توسط متخصصان خدمات مشتری و فروش برای درک بهتر و پاسخگویی به نیازهای مشتری مورد استفاده قرار گیرند. این داده ها همچنین ممکن است با سیستم های بازاریابی ادغام شوند تا مشتریان را بر اساس رفتار آنها بهتر تقسیم بندی و هدف قرار دهند.