مخفف مدیر عامل

مدیریت عامل

CEO مخفف کلمه است مدیر ارشد اجرایی.

بالاترین رتبه اجرایی در یک شرکت که مسئولیت های آن شامل هدایت چشم انداز یک شرکت، اتخاذ تصمیمات سازمانی حیاتی، مدیریت کل عملیات و منابع یک شرکت و مسئولیت عملکرد مالی کلی شرکت است.