مخفف CISO

CISO

CISO مخفف عبارت است مدیر ارشد امنیت اطلاعات.

یک مدیر ارشد در یک سازمان که مسئول ایجاد و حفظ چشم انداز، استراتژی و برنامه سازمانی است تا اطمینان حاصل شود که دارایی های اطلاعاتی و فناوری ها به اندازه کافی محافظت می شوند.