مخفف های CLTV

تلویزیون CLT

CLTV مخفف کلمه است ارزش مادام العمر مشتری.

پیش بینی ای که سود خالص را به کل رابطه چرخه حیات مشتری متصل می کند. همچنین به عنوان CLV شناخته می شود.