کلمات اختصاری CLV

CLV

CLV مخفف کلمه است ارزش مادام العمر مشتری.

پیش بینی ای که سود خالص را به کل رابطه چرخه عمر مشتری متصل می کند.