مخفف CMO

CMO

CMO مخفف عبارت است افسر ارشد بازاریابی.

یک سمت اجرایی مسئول آگاهی از رانندگی ، تعامل و تقاضای فروش (MQL) در داخل سازمان.