مخفف CMP

CMP

CMP مخفف عبارت است بستر مدیریت رضایت.

ابزاری که انطباق شرکت با مقررات رضایت ارتباطی مربوطه، مانند GDPR و TCPA را تضمین می‌کند. CMP ابزاری است که شرکت ها یا ناشران می توانند برای جمع آوری رضایت مصرف کننده از آن استفاده کنند. همچنین به مدیریت داده ها و به اشتراک گذاری آن با ارائه دهندگان خدمات متنی و ایمیل کمک می کند.