مخفف های CNAME

CNAME

CNAME مخفف آن است ثبت نام متعارف.

رکورد CNAME یا Canonical Name نوعی از رکورد DNS است که نام مستعار را به یک نام دامنه واقعی یا متعارف نگاشت می کند. رکوردهای CNAME معمولاً برای نگاشت یک زیر دامنه مانند www یا نامه به دامنه میزبان محتوای آن زیر دامنه استفاده می شود.