مخفف COO

COO

COO مخفف عبارت است افسر ارشد عامل.

همچنین به عنوان افسر ارشد عملیات شناخته می شود، یک COO یکی از بالاترین رتبه های اجرایی در یک سازمان است. COO معمولاً مستقیماً به مدیر عامل گزارش می دهد و مسئولیت عملیات روزانه شرکت، دارایی های فیزیکی، ساختمان(های) آن را بر عهده دارد.