مخفف CPA

CPA

CPA مخفف عبارت است هزینه هر خرید.

هزینه به ازای کسب یک معیار بازاریابی است که هزینه کل را برای جذب یک مشتری پولی در سطح کمپین یا کانال اندازه گیری می کند. CPA یک اندازه گیری حیاتی برای موفقیت بازاریابی است که به طور کلی با کاربرد ریز آن از هزینه جذب مشتری (CAC) متمایز می شود.

منبع: تجارت بزرگ