مخفف CPC

CPC

CPC مخفف کلمه است هزینه هر کلیک.

این روشی است که ناشران برای هزینه فضای تبلیغات در یک وب سایت استفاده می کنند. تبلیغ‌کنندگان فقط زمانی که روی آن کلیک می‌شود، هزینه آن را پرداخت می‌کنند، نه برای قرار گرفتن در معرض. می تواند در صدها سایت یا صفحه نمایش داده شود، اما تا زمانی که به آن عمل نشود، هزینه ای دریافت نمی شود.