مخفف CPRA

CPRA

CPRA مخفف عبارت است قانون ثبت عمومی کالیفرنیا.

قانون ثبت اسناد عمومی کالیفرنیا (PRA) دسترسی به سوابق عمومی و سایر اطلاعات را فراهم می کند.

منبع: دپارتمان خدمات اجتماعی و توسعه کالیفرنیا