CTOR Acronyms

CTOR

CTOR مخفف کلمه است برای باز کردن نرخ کلیک کنید.

نرخ کلیک برای باز کردن تعداد کلیکها از تعداد ایمیلهای باز شده به جای تعداد ایمیلهای تحویل شده است. این سنجه در مورد چگونگی طنین انداز شدن طرح و پیام در مخاطبان شما بازخورد می دهد ، زیرا این کلیک ها فقط مربوط به افرادی است که ایمیل شما را مشاهده کرده اند.