مخفف های CTR

CTR

CTR مخفف عبارت است نرخ کلیک کردن.

نسبت کاربرانی که روی یک لینک خاص کلیک می کنند به تعداد کل کاربرانی که یک صفحه، ایمیل یا تبلیغات را مشاهده می کنند. معمولاً برای سنجش موفقیت یک کمپین تبلیغاتی آنلاین برای یک وب سایت خاص و همچنین اثربخشی کمپین های ایمیل استفاده می شود.