مخفف DBoR

DBoR

DBoR مخفف آن است بانک اطلاعات ثبت.

منبع داده مخاطبین شما در سیستم هایی که به روزترین اطلاعات را دارد. اغلب به عنوان منبع حقیقت شناخته می شود.