مخفف DCO

DCO

DCO مخفف آن است Dynamic Ad Creation.

فناوری که در آن بنرهای تبلیغاتی نمایشی به صورت پویا آزمایش و ایجاد می‌شوند - از جمله تصاویر، پیام‌رسانی و غیره برای هدف قرار دادن بهتر کاربری که آن را می‌بیند و سیستمی که در آن منتشر شده است.