مخفف DKIM

DKIM

DKIM مخفف کلمه است نامه شناسایی شده DomainKeys.

یک پروتکل احراز هویت ایمیل که به گیرنده اجازه می دهد بررسی کند که آیا ایمیلی که ادعا می شود از یک دامنه خاص آمده است، واقعاً توسط صاحب آن دامنه مجاز است.