مخفف DMARC

DMARC

DMARC مخفف کلمه است احراز هویت ، گزارش و انطباق پیام مبتنی بر دامنه.

یک پروتکل احراز هویت ایمیل که به صاحبان دامنه ایمیل طراحی شده است تا از دامنه خود در برابر استفاده غیرمجاز محافظت کنند که معمولاً به عنوان جعل ایمیل شناخته می شود.