مخفف DMP

DMP

DMP مخفف عبارت است بستر مدیریت داده.

بستری که داده های شخص اول را در مورد مخاطبان (حسابداری ، خدمات مشتری ، CRM و غیره) و / یا داده های شخص ثالث (رفتاری ، جمعیتی ، جغرافیایی) ادغام می کند تا بتوانید آنها را به طور موثرتری هدف قرار دهید.