مخفف DMU

DMU

DMU مخفف عبارت است واحد تصمیم گیری.

واحد خرید که تمام اعضای یک سازمان را که در فرآیند خرید یک محصول یا خدمات خاص مشارکت می کنند گرد هم می آورد.

منبع: خرید صنعتی و بازاریابی خلاق