مخفف های DNS

DNS

DNS مخفف آن است سیستم نام دامنه.

یک سیستم نامگذاری سلسله مراتبی و غیرمتمرکز که برای شناسایی رایانه ها، خدمات و سایر منابع قابل دسترسی از طریق اینترنت یا سایر شبکه های پروتکل اینترنت استفاده می شود. سوابق منابع موجود در DNS نام دامنه را با سایر اشکال اطلاعات مرتبط می کند.