مخفف DOOH

دوه

DOOH مخفف کلمه است دیجیتال خارج از خانه.

تبلیغات دیجیتالی خارج از خانه زیرمجموعه ای از تبلیغات خارج از خانه (DOOH) است که در آن تبلیغات بیرونی، رسانه های خارج از خانه و رسانه های خارج از خانه به صورت دیجیتالی متصل شده و در دسترس پلتفرم های تبلیغاتی هستند تا به مخاطبانی که در آن نیستند دسترسی پیدا کنند. خانه. تبلیغات DOOH شامل بیلبوردهای دیجیتالی، تبلیغات نمایشی، و پوسترهای دیجیتالی است که زمانی که یک فرد خارج از خانه خود است و در حال انجام فعالیت هایی است که معمولاً مربوط به تبلیغات است، دیده می شود. همچنین شامل یک بازار جدید به نام Audio Out-Of-Home (AOOH) است.