EAT مخفف

بخورید

EAT مخفف آن است تخصص ، اقتدار ، قابل اعتماد بودن.

مهمترین عامل گوگل در تعیین کیفیت صفحه، سطح EAT آن است:

  • تخصص: این به سازنده محتوای اصلی (MC) در صفحه اشاره دارد. آیا آنها در این موضوع متخصص هستند؟ آیا آنها در صورت لزوم اعتبار لازم برای پشتیبان گیری از آن را دارند و آیا این اطلاعات برای خواندن در وب سایت موجود است؟
  • اقتدار بودن: این به سازنده MC، خود محتوا و وب سایتی که در آن ظاهر می شود اشاره دارد.
  • امانت: بخش Trustworthiness EAT همچنین به خالق MC، محتوا و وب سایت اشاره دارد. کارشناس و منبع قابل اعتماد بودن به این معنی است که مردم می توانند به شما اعتماد کنند تا اطلاعات صادقانه و واقعی را ارائه دهید.

منبع: سمرش