کلمات اختصاری eLOT

eLOT

eLOT مخفف کلمه است خط پیشرفته سفر.

شماره ترتیبی eLOT نشان‌دهنده اولین وقوع تحویل انجام شده به محدوده افزودنی در مسیر حامل است، و کد صعودی/نزولی نشان‌دهنده سفارش تقریبی تحویل در شماره دنباله است. پردازش eLOT ممکن است

منبع: PostalPro