مخفف ER

ER

ER مخفف عبارت است قطعنامه نهاد.

فرآیند تعیین اینکه چه زمانی ارجاعات به موجودیت های دنیای واقعی معادل (همان موجودیت) یا غیر معادل (موجودات مختلف) هستند. به عبارت دیگر، فرآیند شناسایی و پیوند چندین رکورد به یک موجودیت زمانی است که رکوردها به طور متفاوت توصیف شوند و بالعکس.