مخفف ESM

ESM

ESM مخفف عبارت است بازاریابی امضای ایمیل.

گنجاندن امضاهای ایمیل با مارک ثابت در سراسر یک سازمان، معمولاً با یک فراخوان برای اقدام تعبیه‌شده و قابل ردیابی برای ایجاد آگاهی و ایجاد تبدیل کمپین از طریق ایمیل‌های 1:1 که از داخل سازمان ارسال می‌شوند.