مخفف ETL

ETL

ETL مخفف کلمه است استخراج ، تبدیل و بارگیری.

پلتفرمی که در آن فعالیت‌های داده برای بازیابی داده‌ها از یک سیستم، تبدیل یا تبدیل آن در صورت لزوم و قرار دادن آن در سیستم دیگری ترکیب می‌شوند. فرآیندهای ETL را می توان به صورت برنامه نویسی به دست آورد، اما اغلب به یک پلت فرم شخص ثالث واگذار می شود که در آن فرآیندها می توانند راه اندازی یا برنامه ریزی شوند.