مخفف GDPR

GDPR

GDPR مخفف کلمه است مقررات حفاظت از اطلاعات عمومی.

مقررات مربوط به حفاظت از داده ها و حریم خصوصی در اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا. همچنین به انتقال داده های شخصی به خارج از منطقه اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا می پردازد.