مخفف HTTP

HTTP

HTTP مخفف آن است پروتکل انتقال ابرمتن.

یک پروتکل کاربردی برای سیستم های اطلاعاتی توزیع شده، مشارکتی و ابررسانه ای.