مخفف HTTPS

HTTPS

HTTPS مخفف آن است پروتکل انتقال ابرمتن (ایمن).

توسعه پروتکل انتقال ابرمتن. برای برقراری ارتباط امن از طریق یک شبکه کامپیوتری استفاده می شود و به طور گسترده در اینترنت استفاده می شود. در HTTPS، پروتکل ارتباطی با استفاده از Transport Layer Security یا قبلاً Secure Sockets Layer رمزگذاری می شود.