مخفف ICP

ICP

ICP مخفف عبارت است مشخصات مشتری ایده آل.

ادای احترام مربوط به با ارزش ترین مشتریان یک شرکت برای شناسایی مشتریان احتمالی جدید استفاده می شود. در فروش و بازاریابی B2B، این می تواند مکان، فرموگرافی، رفتار، فرهنگ و داده های سیستم باشد. در فروش و بازاریابی B2C، این می تواند مکان، جمعیت، رفتار، فرهنگ و سایر داده ها باشد.