مخفف IDFA

IDFA

IDFA مخفف کلمه است شناسه برای تبلیغ کنندگان.

یک شناسه تصادفی دستگاه که توسط اپل به دستگاه کاربر اختصاص داده شده است. تبلیغ کنندگان از این برای ردیابی داده ها استفاده می کنند تا بتوانند تبلیغات سفارشی ارائه دهند. در iOS 14، این کار از طریق یک درخواست انتخاب کردن فعال می شود و نه به صورت پیش فرض.