مخفف ISP

ISP

ISP مخفف عبارت است ارائه دهنده خدمات اینترنت.

یک ارائه دهنده دسترسی به اینترنت که ممکن است خدمات الکترونیکی را به مصرف کننده یا تجارت نیز ارائه دهد.