کلمات اختصاری KPI

KPI

KPI مخفف آن است شاخص عملکرد کلیدی.

یک ارزش قابل اندازه گیری که نشان می دهد یک شرکت چقدر به طور موثر به اهداف خود دست می یابد. KPI های سطح بالا بر عملکرد کلی کسب و کار تمرکز می کنند، در حالی که KPI های سطح پایین بر فرآیندهایی در بخش هایی مانند فروش، بازاریابی، منابع انسانی، پشتیبانی و غیره تمرکز دارند.