کلمات اختصاری LACSLlink

LACSLlink

LACSLink مخفف کلمه است پیوند سیستم تبدیل آدرس قابل مکان.

مجموعه ای امن از آدرس های تبدیل شده، و شامل تغییر آدرس های سبک روستایی به آدرس های سبک شهری است. همچنین آدرس های موجود را که تغییر نام داده یا شماره گذاری شده اند تبدیل می کند. LACSLink یک روش خودکار برای به دست آوردن آدرس های جدید برای شهرداری های محلی است که سیستم اضطراری 911 را پیاده سازی کرده اند.

منبع: ملیسا