کلمات اختصاری LAT

LAT

LAT مخفف کلمه است پیگیری تبلیغ را محدود کنید.

ردیابی تبلیغات محدود یک ویژگی Apple iOS (موبایل) است که به کاربران امکان می دهد از داشتن شناسه برای تبلیغ کنندگان (IDFA) انصراف دهند.