مخفف MBP

MBP

MBP مخفف کلمه است ارائه دهنده صندوق پستی.

ارائه‌دهنده صندوق پستی سازمانی است که حساب‌های ایمیل را در اختیار کاربران قرار می‌دهد و مقادیر زیادی ایمیل را می‌پذیرد و تحویل می‌دهد.

منبع: اعتبار