مخفف MPP

MPP

MPP مخفف کلمه است حفاظت از حریم خصوصی نامه.

فناوری اپل که نشانگر باز (درخواست پیکسل) را از ایمیل های بازاریابی حذف می کند تا باز شدن ایمیل مصرف کنندگان قابل ردیابی نباشد.