مخفف های MQL

MQL

MQL مخفف آن است رهبر واجد شرایط بازاریابی.

یک مشتری بالقوه که یا توسط تیم بازاریابی بررسی شده است یا به طور سیستماتیک برای معیارهای فیرموگرافیک ارزیابی شده است و معیارهای لازم برای تخصیص به نماینده در تیم فروش را برآورده می کند.