مخفف MRR

MRR

MRR مخفف عبارت است درآمد ماهانه دوره ای.

میانگین درآمد ماهیانه تکراری که به ازای هر مشتری اندازه‌گیری می‌شود یا به‌طور متوسط ​​بین مشتریان محاسبه می‌شود. خدمات مبتنی بر اشتراک از MRR برای پیش‌بینی رشد درآمد و درآمد استفاده می‌کنند.