مخفف MX

MX

MX مخفف آن است مبدل نامه.

یک رکورد مبدل نامه، سرور پست الکترونیکی را که مسئول پذیرش پیام های ایمیل از طرف یک نام دامنه است، مشخص می کند. این یک رکورد منبع در سیستم نام دامنه (DNS) است. پیکربندی چندین رکورد MX امکان پذیر است، که معمولاً به آرایه ای از سرورهای ایمیل برای متعادل کردن بار و افزونگی اشاره می کنند.