کلمات اختصاری NLP

NLP

NLP مخفف کلمه است پردازش زبان طبیعی.

زیرشاخه ای از زبان شناسی، علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی مربوط به تعاملات بین رایانه و زبان انسان، به ویژه نحوه برنامه ریزی رایانه ها برای پردازش و تجزیه و تحلیل مقادیر زیادی از داده های زبان طبیعی.