مخفف PBC

PBC

PBC مخفف عبارت است قابلیت های تجاری بسته بندی شده.

اجزای یک پلت فرم تجربه دیجیتال (DXP) که مستقل هستند و می توانند به طور یکپارچه با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، به عنوان قابلیت های گسسته، وظیفه گرا و مستقل قابل استقرار تعریف می شوند.