مخفف POD

POD

POD مخفف عبارت است چاپ برحسب تقاضا.

فن‌آوری‌های چاپ و فرآیندهای تجاری که در آن کتاب‌ها یا محصولات چاپ نمی‌شوند تا زمانی که شرکت سفارشی را دریافت کند و امکان چاپ در مقادیر تک یا کم را فراهم می‌کند.