مخفف های PPC

PPC

PPC مخفف کلمه است پرداخت برای هر کلیک.

یک مدل تبلیغات اینترنتی که برای هدایت ترافیک مستقیم استفاده می شود. پرداخت به ازای کلیک معمولاً با موتورهای جستجو و شبکه‌های تبلیغاتی مرتبط است که در آن مکان‌های تبلیغاتی در پلتفرم‌های مدیریت تبلیغات پیشنهاد می‌شوند. وقتی روی یک تبلیغ نمایشی یا متنی کلیک می شود، تبلیغ کننده هزینه ای را به شبکه پرداخت می کند. اگر این یک شبکه تبلیغاتی است، هزینه معمولا بین شبکه و ناشر نهایی که تبلیغ در آن دیده شده است تقسیم می شود.