مخفف RDI

RDI

RDI مخفف کلمه است نشانگر تحویل مسکونی.

یک نشانگر داده ارائه شده توسط خدمات استانداردسازی و اعتبارسنجی آدرس که تعیین می کند یک آدرس مسکونی یا تجاری است یا خیر.